دسترسی به ویدئو سخنرانان

روز اول چهارشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ - سالن اصلی

روزدوم پنجشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷ - سالن اصلی

EnglishIran